YÖNETİM PLANI

YÖNETİM PLANI NEDİR

Anataşınmazın, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan özel sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir. 
Yönetim planları kanunlara aykırı olamayacağı gibi yönetim planında belirtilmemiş hususlarda K.M. Kanunu ve diğer genel hükümlere göre karara bağlanır.

Soru: Ne zaman hazırlanır ?

Cevap: Kat mülkiyeti yada Kat irtifakı tesis edilirken,

Soru: Kimler imzalar ?

Cevap: Maliklerin tümü, ortak mülkiyetlerde her ortak ayrı ayrı.

Soru: Yönetim planı sonradan değiştirilebilir mi?

Cevap: Kat maliklerinin 4/5 çoğunluğu ile evet.

Soru: Yönetim Planı neden tapu sicilinde bulunur?

Cevap: Gayrimenkulun el değiştirmesi tapu sicil memurluklarında yapılır dolayısı ile yeni malik yapının kullanım ve yönetim tarzı ile diğer ortakları ile bağlı bulunduğu sözleşmeyi (Yönetim Planını) görür ve imzalar. Dolayısı ile kabul etmiş sayılır.
 

Genel hükümler

Ana gayrimenkul 'ün Yönetimi

Madde 1 : Kat mülkiyetine devrilmiş bulunan , ........ ili, .......... ilçesi ..........mahallesi, ...........sokakta(caddesinde ), ............ada, ..........parsel sayılı ve ............ kapı nolu ...........apartmanı; Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, Kat Malikleri Kurulunca oy birliği ile kabul edilen bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Anagayrimenkulün Bölümleri

Madde 2 : Anagayrimenkul ..............bodrum, .............zemin, ...........normal ve ...........teras kattan ibarettir.
Bodrum Kat: Bu katın caddeye bakan cephesinde .......... adet
Zemin Kat : Bu katın caddeye bakan cephesinde .........adet dükkan ve arka cephesinde de ........adet konut vardır. Dükkanların arkasında bulunan depolardan , projesinde (A) harfi ile gösterilen depo .......nolu dükkanın, (B) harfi ile gösterilen depo ise ......... nolu dükkanının eklentisidir.
Birinci Kat : Bu katta ,.......adet konut vardır.
Diğer Katlar: Diğer katların her birinde ................ adet konut vardır.
Teras : Bu katta , ..........konut ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinden olan teras vardır

Yasaklar

Madde 3: Zemin kattaki dükkanlar; oyun salonu , içkili lokanta, birahane, bar ve benzeri yer olarak
kullanılamaz. Bu maksatlarla kullanılmak üzere kiraya da verilemez.
Dükkanlarda patlayıcı maddeler satılamaz; akaryakıt veya tüpgaz bayii olarakda kullanılamaz.
Bu dükkanlarda yanıcı ve parlayıcı maddelerde depolanamaz.
Bu dükkanlarda gürültü çıkaran, sarsıntı yapan, pis kokular salan işlerde yapılamaz.

Dairelerin Kullanım Şekli:

Madde 4 : Anagayrimenkulün bütün dairelere konut(mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri , anagayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça , daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.

Ortak Yerler:

Madde 5 : Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanunu nun 4'üncü maddesinde sayılan yerler ile; ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı:

Madde 6 : Bu Yönetim Planı ve bunda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü, adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve denetçileri bağlar.
Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Anlaşmazlıkların çözümü:

Madde 7 : Bu Yönetim Planı'nda hüküm bulunmayan hallerde; anagayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun hükümleri uygulanır.
Kat Mülkiyeti Kanunu'nda anlaşmazlık konusuyla ilgili hüküm yoksa hakkaniyet kuralları ve Kat Malikleri Kurulu'nun emsal kararları uygulanır.

Örnek Yönetim Planı indir