Akademi

Geri Dön

KAT MALİKLERİ KURULU

Kat Maliklerinin Kurulunun Kurulması

Arsa payı ne olursa olsun, ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.

Toplantı Zamanı ve Yeri

a. Zamanı

Olağan kat malikleri toplantısı yönetim planında aksine bir hüküm yoksa her sene kanunen ocak ayı içinde(ilk on beş gün)yapılır.

b. Yeri

Genel kurul bağımsız bir yerde (bağımsız bölüm değil) yapılır. Bazı kat malikleri bağımsız bölümle olan husumetlerini ileri sürerek kat malikleri kuruluna katılma haklarının elinden alındığını iddia edebilir.

Toplantıya Yasal Davet

Toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahutlü mektup veya herkese imzalattırılacak bir belge ile yönetici tarafından yapılır. Şayet bir bağımsız bölümün birden fazla sahibi varsa hepsi ayrı ayrı davet edilir ancak bir kişinin vekil tayin edilmesi istenir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa en geç on beş gün içinde 2.toplantı yapılır.

Toplantı Karar ve Yeter Sayı

Kat Malikleri Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantı en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim planı değişmesi gibi özel konular hariç

Oya Katılma ve Oy Hakkı

Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Ancak bir kişi birden çok bağımsız bölümün sahibi ise tüm oyların 1/3 'ünden fazla oy hakkına sahip olamaz. Bir kişim vekaleten vereceği oy sayısı tüm oyların %5 'ini geçemez.
Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm malikleri velisi veya vasisi tarafından temsil edilir. Kırk ve daha az sayıdaki taşınmazlarda bir kişi en fazla iki kişiye vekalet edebilir.

Karar Defteri

Kat malikleri kurulunun karaları sıra numaralı ve her sayfası noter tarafından mühürlenmiş karar defterine yönetici tarafından yazılır. Tüm kat malikleri tarafından imzalanır.
Karara aykırı oy veren kat malikleri de aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

Kararların Bağlayıcılığı

Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların mirasçıları ve her ne sıfatta olursa olsun oturanlar yahut yararlananlar ile yönetici ve denetçiler kat malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.

 

KAT MALİKLERİ TOPLANTISI

a. Toplantı öncesi Yapılacaklar

 • Defterlerinizi işleyip hesaplarınızı yapınız.
 • Binanızdaki sorunları, komşuların şikayetlerini belirleyiniz.
 • Toplantı Gündemini Hazırlayınız.
 • Yasal süreleri ve şekli ile Kat maliklerini davet ediniz.
 • Kat malikleri Kurulunda okunmak üzere Faaliyet Raporunu hazırlayınız.
 • Deneticiye Denetim Raporunu hazırlamasını hatırlatınız.
 • Eski dönem harcamalarınıza bakarak ve sorunları da göz önüne alarak müteakip dönem için kat malikleri kuruluna sunulmak üzere bir taslak İşletme Projesi hazırlayınız.
 • çatı, boya, asansör değiştirme gibi büyük projeler önerecekseniz bunlar ile ilgili TEKNİK ve FİYAT önçalışması yapınız.
 • Hazirun Cetveli hazırlayınız.
 • Bütün fatura - Makbuz ve evraklarınızı düzenleyiniz.
 • Karar defteri ve varsa yaptığınız sözleşme ve garanti belgelerini yeni yönetime devretmek üzere tanzim ediniz.
 • Toplantıda karmaşa yaşanmaması için bir sonraki dönem için düşündüğünüz yönetici ve deneticiler ile ön görüşme yapınız.
 • Toplantıda divan oluşturacaksanız hazrlığını yapınız.
 • Gündeminizde Saygı duruşu varsa döneminizde vefat etmiş komşularınızı anacaksanız hazırlık yapınız.
 • Toplantı yerine herkesten önce gidiniz. Gerekli ikram, oturacak yer sayısı, ışık vs. kontrol ediniz.

b. Toplantı Esnasında Yapılacaklar

 • İnsanlar toplantı yerine farklı zamanlarda gelebilir her geleni bir hazirun cetvelinde takip edebilirsiniz,
 • Kalabalık bir toplantı ise imzasını attıktan sonra bir Oy kartı ve Faaliyet RaporuDenetim Raporu, Bilanço, İşletme Projesi Taslağı 'nı isterseniz verebilirsiniz,
 • Toplantı saati geldiğinde yeterli toplanma çoğunluğu elde edildi ise toplantıyı açınız.
 • Siteler gibi kalabalık bir Kat Malikleri Toplantısı yapılıyorsa Bir Başkan, iki sekreter ve bir oy saymanından oluşan başkanlık divanı oluşturunuz.
 • Divanı oluşturacak kişiler, ayrı ayrı oylanır ve Divana kat malikleri kurulu adına imza etkisi verilmesi oylanır.

c. Divan ile Toplantının devamı:

 • Başkan gündemi okur ve oylamaya sunar. (Oylama yönetim planında başkaca belirtilmemişse açık olarak el veya kart kaldırmak sureti ile yapılır) Oy sayım memuru sayar ve sekreterler bu noktadan itibaren olan her şeyi not alırlar. (Kim söz aldı, özetle ne dedi, oylandı mı? sonuç ne vs.)
 • Gündeme ilave yapılacaksa bu noktada bir veya birkaç daire maliki önerge verebilir. Bunlarda ayrı ayrı oylanır ve ya gündeme alınır yada alınmaz. (Gündemde sıra değişikliği istenebilir)
 • Gündem ve sırası kesinleştikten sonra sıra Divan Başkanının kontrolunda madde madde uygulanır.

d. Genel Olarak Toplantı :

 • Atatürk, Şehitler ve kaybedilmiş komşular için saygı duruşu, (Zorunlu değil)
 • Faaliyet ve denetici raporları ayrı ayrı okunur ve görüşmelere geçilir sekreterler bütün söz alanlar ile konuları not alırlar,
 • Yönetici ve deneticilerin ibra edilmesi ayrı ayrı oylanır,
 • Yeni Yöneticilerin seçimleri yapılır,
 • Yeni deneticilerin seçimleri yapılır,
 • Bir ücret verilecekse bunlar belirlenir,
 • Yeni sene İşletme Projesi görüşmelerine geçilir,
 • Belirsizlikler varsa yeni yönetime Kat malikleri kurulunun Projeye girmesini istediği hususlar belirtilir ve bu yönde proje hazırlaması için süre verilir,
 • Yapılacak işletme projesi kalemleri arasında miktarların yer değiştirme yetkisini verebilir,
 • öneri ve dilekler ile sona erer,
 • Divan üyeleri bütün karar ve notlar ile hazirun cetvelini imzalarlar.

e. Toplantı Sonrası Yapılacaklar

Yeni Yönetimin Yapacakları;

 • Kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda nihai İşletme Projesini hazırlamak,
 • Bütün resmi defter ve evrakları kontrol edip teslim almak,
 • Apartman demirbaşlarını kontrol etmek ve zimmet defterini inceleyerek teslim almak,
 • Sorumlu bulunduğu aylara göre bir iş programı hazırlamak,
 • Apartman girişine yönetici ve deneticilerin ad adres ve telefonlarını yazmak,
 • İşletme projesini uygun şekilde tebliğ etmek,
 • Bankalara kat malikleri kurulunun kararının noter tasdikli suretini götürüp. yetkilerin size transferini sağlamak,
 • İmza sirküleri çıkartmak,
 • Personel sözleşmelerini gözden geçirmek,
 • İşletme Projesinin hukuken kesinleşme süresini belirlemek,
 • Kat malikleri ve Kiracıların yasal tebligat adresleri ile telefon fax gibi bilgilerini derlemek ve kayıt altına almak,
 • Kapıcılar dahil apartmanda bütün bulunanların kimliklerini bir liste haline getirip mahalle muhtarınıza tasdik ettirip mahallin kolluk kuvvetlerine vermek,