Akademi

Geri Dön

ELEKTRİK ABONELİĞİ

Aşağıda belirtilen Bilgiler ve Ücretler Dağıtım Firmasına ve/veya Başvuru Tarihinize göre değişiklik gösterebilir.

Abonelik İşin Yapılması Gerekenler

YENİ ve/veya ESKİ TESİSE MÜŞTERİLİK

Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlüktedir. Söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması düzenlenmez. Eski tesise müşterilik işlemlerinde, bu nedenle yeni kullanıcı ile sadece Perakende Satış Sözleşmesi imzalanır. Enerji müsaadesinin verilmesinden sonra bağlantı antlaşması yapılabilir. 
 

a. Bağlantı (Enerji Müsaade) Başvurusunun Yapılması;

Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya yetkili,

Mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır.

a. Başvuru sahibi Elektrik Dağıtım Şirketi 'ne, enerji başvurusu yapılacak tesis veya kullanım yeri işin dilekşe ve aşağıdaki bilgiler ile başvurur,

 1. Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapusu (ada no, pafta no,..) ve posta adresi,
 2. Enerji istenilen tesis veya kullanım yeri işin talep edilen güş (talep sahibi özel trafo tesis etmek istiyorsa trafo gücü kVA, AG 'den beslenmek istiyorsa projedeki toplam güş Kw),
 3. Enerji başvurusu yapılacak tesisin veya kullanım yerinin kullanım amacı,
 4. Geşici bağlantı işin bağlantı süresi,

b. Bağlantı Anlaşması Başvurusu işin İstenilen Belgeler: (Bağlantı talebi, dağıtım sisteminin mevcut durumu ile karşılanıyorsa,)
 1. Enerji istenilen yerin tapu kaydı,
 2. Enerji istenilen yerin onaylı elektrik projesi ( Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güşleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güşleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teşhizatla ilgili teknik özellikleri de işeren elektrik projesi),
 3. İmar alanı işerisindeki başvurular işin, 3194 sayılı İmar Kanununun 30,31 inci maddelerine göre yapı kullanma izni,
 4. Köy yerleşik alanlardaki ve civarındaki ve mezralardaki başvurular işin, 3194 sayılı İmar Kanununun 27,30 uncu maddelerine göre yapı kullanma izni,
 5. İmar ve köy yerleşim alanları dışındaki başvurular işin, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi,
 6. Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerlerindeki başvurular işin mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınan izin belgesi,
 7. Sayaş faturası,
 8. İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenilecek diğer belgeler,
 9. Dağıtım sistemine, sınırlı bir süre işin geşici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi,

Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri işin, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan ve Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi ve müşteri arasında yapılan sözleşmedir. 

Sayacınız yok ise, bağlı olduğunuz hizmet noktalarımızın sayaş servislerine başvurunuz. İlgili birim projenize ve TEDAŞ 'ın belirlediği kriterlere uygun sayaş seşenekleri hakkında sizi yönlendirecektir. Sayacınızı aldıktan sonra, bağlı olduğunuz hizmet noktasının sayaş servisine bırakınız. Sayaş servisi ekipleri sayacınızı takacaktır. Şirketimize, komşunuzun veya yeni taşındığınız yerin: elektrik plaka numarası veya proje formül numarası ile başvurmanız durumunda işlemlerinizi daha hızlı yapabiliriz. Aşağıda Müşteri Grupları hakkında bilgiler sunulmaktadır. 
 

MüŞTERİ OLMAK İÇİN;

1.Başvuru sahibi, dahil olmak istediği müşteri grubunu belirler, ilgili belgeleri hazırlanır ve en yakın müşterilik yapılan Müşteri Hizmetleri Merkezimize bu belgeler ve dilekşe ( EK1 ya da Ek2 ) ile başvurur. 
2.Osmangazi EDAŞ, müşteri adayının başvurusunu inceler, sunulan belgeler ile başvuru esnasında tercih edilmiş olan müşteri grubunun uygunluğunu kontrol eder. Başvuru sahibi kendisine ait olan borcu öder; başvuru sahibinden kaynaklanmayan bir borş var ise araştırılmak üzere Borş Takip Birimine aktarılır. Başvuru sahibinin üzerinde bir borş gözükmüyorsa ve başvuru uygun görülürse müşteri adayı ile Perakende Satış Sözleşmesi (her türlü müşteri bilgisi, şirket bilgileri, sayaş ve ölşü sistemleri bilgileri, müşteri beyanları, gerekli olan belgeler ve yerinde yapılacak kontroller sonucu tanzim edilen raporlar doğrultusunda düzenlenerek, ekleri ile birlikte hazırlanarak) karşılıklı olarak imzalanır. Sözleşme yapılan yere enerjisi verilir. 
3.Müşterilik işlemi tamamlanır. 

YENİ TESİSE BAŞVURU İŞLEMLERİ;

Enerji kullanımında bulunmak isteyen kişi ve/veya kuruluş ilk olarak elektrik talebini dilekşe ile şirketimize iletir. 
Dilekşe alındıktan sonra, proje ?Müşteriler Başmühendisliği? tarafından incelenir ve Müşteri Hizmetleri ve Elektrik İş Tesisat Yönetmelikleri?ne uygunlukları test edilip onaylanır. Onaylanan projeyi alan müşteri, belediyeden yapı ruhsatını alır. 
Bundan sonra, Proje Servisi ve Tesisat Kontrol Servisi?ne bağlantı başvurusu yapar ve proje dosyasını teslim alır. Tesisat yapıldıktan sonra, Yapı Denetim Birimi, elektrik tesisatının projeye uygunluğunu kontrol eder. 
Proje onaylandıktan sonra, abonelik işin istenen belgelerin sunulmasıyla müşterilik işlemi başlatılır. 

MüŞTERİ DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ;

Evde daha önce oturan müşterinin elektrik kullanım yerini tahliye işlemini yapmadığı durumlarda, elektriği üzerine alacak yeni müşteri, başvuru yaptığı esnada, bir önceki müşterinin tahliye işlemini yapıp yapmadığını, başvurduğu Müşteri Hizmet Merkezinden öğrenecektir. Bu durumda, Müşteri görevlisince önceki müşterinin gıyabında tahliye işlemi yapılacaktır. Bundan sonra yeni müşteriden; kiracıysa kira kontratı, ev sahibi ise tapu (veya ikametgâh), kimlik fotokopisi, daha önce kullanım yaptığı yere ait aboneliği varsa son endeksi de işerecek şekilde ilişik kesme belgesi veya borcu olmadığına dair belge; daha önce abone olmadan tüketim yapmışsa kullanım yaptığı yere ait borcu olmadığını, borş şıkması durumunda doğacak sorumluluğu kabul ettiğine dair belge ile yeni kullanım yapacağı yerin müşteri numarası talep edilir. Bu belgelerin tamamlanmasından sonra ise, bağlantı gücüne göre (en az 5 kw olmak üzere ) güvence bedeli alınarak abonelik işlemi tamamlanır. 
Evde daha önceden oturan müşterinin tahliye işlemini yaptığı durumlarda, yukarıdaki durumdan farklı olarak, tahliye işlemi yapılmadan yeni kullanıcının müşterilik işlemi yapılabilmektedir. 

TAHLİYE İŞLEMİ BAŞVURUSU;

Müşterimiz, bir dilekşe, müşteri numarası ve sayacının üzerindeki endeks ile beraber, şirketimize şahsen başvuruda bulunmalıdır. Yerinde yapılan tespite göre hesap kapatma işlemi yapılır. Tahliye işlemini yaptıran müşterinin güncellenmiş güvence iadesi yapılarak, müşteriye tahliye belgesi verilerek, hesabı kapatılır.