Akademi

Geri Dön

DOĞALGAZ ABONELİĞİ

Aşağıda belirtilen Bilgiler ve Ücretler Dağıtım Firmasına ve/veya Başvuru Tarihinize göre değişiklik gösterebilir.

Nasıl Abone Olabilirim?

Doğal Gaza abone olmak oldukça kolaydır. Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse veya binanızın önünde servis kutusu varsa;

Konut aboneliği için;

 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmayan nüfus cüzdanları yerine, tc kimlik no yer alan başka bir kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir)
 • Bina Bilgi Beyanı ( İşlem sırasında )
 • Abonelik yapılacak konuta ait tapu fotokopisi veya yapı kullanım ruhsatı

Merkezi Sistem Aboleliği;

 • Merkezi Sistem aboneliği için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,(8 daire üzeri için karar defterine yazılan kararlar, 8 daire altı için kat maliklerinin imzaladığı dilekçe)
 • Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,
 • Yönetime ait vergi numarası

Ticari abonelikler için;

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • İmza Sirküleri ve yetki belgesi fotokopileri
 • Ticaret Sicil Gazete fotokopisi
 • Tapu fotokopisi ile başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır.
Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir ve her abonelik, benzeri olmayan bir abone referans numarası ile kaydedilir.

Gaz Kullanım Sözleşmesi için gerekli evraklar:

 • Sözleşme yapılacak yere ait abone numarası,
 • Kira sözleşmesi / ikametgah belgesi /elektrik faturası / Su faturası evraklarından bir tanesi ( kiracılar için)
 • Sözleşme yapacak kişinin Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmayan nüfus cüzdanları yerine, tc kimlik no yer alan başka bir kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir)
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletnamenin fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,
Yönetime ait vergi numarası

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
 • İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 • Kaşe ile talepleriniz kabul edilmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşterler Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi Evrakları :

 • Ev Sahibi ise;
 • Pasaport
 • Tapu Fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden)


Kiracı ise;

 • Pasaport
 • Kira Kontratı
 • İkametgah Belgesi (Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden)

 

Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa;

Bulunduğunuz sokağın AKSAGAZ yatırım planına dahil edilip edilmediğini AKSAGAZ Müşteri Hizmetlerine telefonla telefonla veya şahsen başvurarak öğrenebilir, yatırım planına dahil edilmişse yukarıda belirtilen evraklarla başvurarak abone olabilirsiniz.

 

Abone Bağlantı Bedeli

a. Konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan aboneler;

Şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uyguladığı abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir. Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre, brüt alan üzerinden hesaplanacak bağımsız bölüm sayısında (BBS) 200 m²'ye kadar alan için BBS=1 alınır, bundan sonraki ilave her 100 m²'ye kadar alan için ise BBS bir artırılır. 

Kurumun yaptığı ihale sonucu lisans almış dağıtım şirketleri lisanslarında belirlenen abone bağlantı bedelini uygular. Söz konusu dağıtım şirketleri için, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı her yıl Kurul Kararı ile yeniden belirlenmektedir 

Şirketimiz 5 yıllık lisans süresini doldurduğundan; ilgili yıla ait kurul kararı gereği Abone Bağlantı Bedeli; Brüt alanı 200 m²' ye kadar olan yerler için 393 TL +KDV’dir. 200 m² den sonra her 100 m² için 
324 TL + KDV ilave edilerek hesaplanır.

b. Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullananlar;

Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine yüzde 10 ilave edilerek bulunan toplam bedel şeklinde hesaplanır. 

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılmayacak olması ve konutlarla aynı binada bulunması halinde, abone bağlantı bedeli, konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uyguladığı şekilde BBS üzerinden hesaplanır. 

Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 324 TL+KDV, ilave her metre için 2 TL + KDV ilave edilerek hesaplanır. 

c. Serbest tüketiciler;

Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri serbest tüketicilere; eşit durumda bulunan serbest tüketiciler arasında ayırım yapmaksızın, taraflar arasında belirlenen bağlantı tarifelerini uygular. Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. 

 

Güvence Bedeli

Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alır. Güvence bedeli doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. 

Abonelik sözleşmesi sona eren abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, talep tarihinden itibaren üç gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. İlgili yıla ait Kurul kararı gereği; Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri, 

Konut ve Isınma amaçlı abonelerinden; her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli, abonenin kullanım yerlerine göre; 
 

Kombi için; 357 TL/adet,
Soba için; 357 TL/konut,
Merkezi sistem için; 357 TL x BBS,
Ocak ve/veya şofben için 86 TL olarak belirlenmiştir.

Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden; abonenin 2 (iki) aylık maksimum tüketimi karşılığı doğal gaz bedeli ile hesaplanır. 2 (iki) aylık maksimum tüketim karşılığı alınacak olan güvence bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

GB = (2 x çS x çG x YCST x BF ) + (K x KS) + (S X SS) + (O X OS) + (Ş X ŞS) 

GB, mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli üst sınırını (TL);
çS, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen günlük çalışma saatini (saat);
çG, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen aylık çalışma gününü (gün);
YCST, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen, kombi, soba, ocak ve şofben hariç yakıcı cihazların ortalama saatlik tüketimlerini (metreküp/saat); 
BF, sözleşmenin imzalandığı ay geçerli olan tüm vergiler dahil perakende doğalgaz satış fiyatını (TL/metreküp);
K, kombi için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;
KS, kombi sayısını;
S, soba için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;
SS, soba sayısını;
O, ocak için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;
OS, ocak sayısını;
Ş, şofben için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;
ŞS, şofben sayısını ifade eder. 

Abonenin iç tesisat projesinin tadil edilmesi halinde, güvence bedeli yalnızca tadilat konusu cihaz için yukarıdaki formülasyona uygun olarak yeniden hesaplanır. Tadilat dolayısıyla;

Cihaz sayısının değişmesi halinde, eklenen ya da çıkarılan cihaz için hesaplanan yeni tutar,
Mevcut bir cihazın yenisi ile değiştirilmesi halinde ise eski ve yeni cihaz arasındaki kapasite farkı için hesaplanan tutar dikkate alınır.

Şehir içi dağıtım şirketleri tarafından serbest tüketicilere uygulanacak güvence bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.
Mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan aboneler ile serbest tüketiciler güvence bedeli olarak nakit yerine banka kesin teminat mektubu da verebilir. 

05/03/2003 tarihinden sonra güvence bedeli alınan müşterilerden, sözleşmesi sona eren veya mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilenlerin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksindeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek talep tarihinden itibaren üç gün içerisinde kendisine iade edilir. 
 

Açma Kapama Bedeli

Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı sayaç açma-kapama bedeli her yıl Kurul kararı ile belirlenir. İlgili kurul kararı gereği uygulanacak Açma/Kapama Bedeli, yalnızca sayaç kaparken uygulanmak üzere 26 TL + KDV olarak tespit edilmiştir. 
 

İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma Bedeli

İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz. Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları da kapsaması zorunludur. 

Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır. İç tesisatın işletmeye alınması; ilk abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra sistemin yakıcı cihaz dahil çalışır durumda olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla kayıt altına alınır. Bu işlemlerle ilgili dağıtım şirketlerinin alacağı bedellerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. 

İlgili kurul kararı gereği, İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma Bedelleri aşağıda listelenmiştir. 
 

Sayaç Tipi İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma Bedeli

 • G4, G6 (TL/Adet) 26 TL + KDV
 • G10, G16, G25 (TL/Adet) 48 TL + KDV
 • G40, G65, G100 (TL/Adet) 97 TL + KDV
 • G160, G250, G400 (TL/Adet) 147 TL + KDV
 • G400 den büyük (TL/Adet) 198 TL + KDV
 • Kolon Hattı (TL/Proje) 26 TL + KDV

Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol ücretinin en fazla % 50’ si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz.