Hidrojen peroksik (H2O2):

Hidrojen peroksik (H2O2): Sporisit özelliğe sahip, fakat toksisitesi olmayan bir bileşiktir. Stabilize formları uzun süre dayanıklıdır. Hidrojen peroksit % 6-25 yoğunluklarda sterilizan olarak kullanılabilmektedir. FDA tarafından onaylanmış %7.5 çözeltisi 10 dakikada yüksek düzey dezenfeksiyon sağlar. Strelizasyon için 6 saat gerekmektedir. Strabilize çözeltileri 21 güne kadar kullanılabilmektedir. Hidrojen peroksit perasetik asit ile sinerji kombinasyonlar oluşturur.

Hidrojen peroksit endoskopların, kontak lenslerin, tonometre başlığı gibi tıbbi malzemelerin, hemodiyalizerlerin, su sistemlerinin, yer ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılabilmektedir. Dezenfektan özelliği yanında organik kirlerin, biyofilm tabakasının uzaklaştırılmasını kolaylaştırdığından tıbbi aletlerin ön temizliğinde, özellikle ultrasonik banyolarda kullanımı uygun bir bileşiktir. Genel temizlik ve dezenfeksiyon için % 1 – 3 yoğunluklarda kullanılır.

Hidrojen peroksit bazı maddelerler (bakır, çinko, pirinç) uyumsuzdur. Hidrojen peroksit çabuk parçalanarak zararsız su ve oksijene dönüştüğünden gıda sanayinde kritik yüzeylerin dezenfeksiyon/strelizasyonunda sık kullanılır.

Hidrojen peroksit, buhar (gaz) veya plazma formunda strelizasyon için kullanılmaktadır. Ancak tekstil ve sıvıların strelizasyonu için uygun değildir.

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON İÇİN KULLANILAN BİLEŞİKLER

Grafik
Kaynak: İ.T. Cerrahpaşa Fakültesi Sürekli Eğitim Ektinllikleri - Hastanelerde Dezenfeksiyon Kullanım Esasları, Yapılan Hatalar

Uygulama Videosu

Kişisel ve umumi alanlar, Fabrika, Depo, Ofis, Restaurant, Otel, Hasta odaları, Ameliyathane, Doğumhane, Yeni doğan üniteleri, Kuvözler, Diş üniteleri, Cerrahi malzemeler, Endoskopi cihazları, Gasilhane vb. gibi tüm yüzeyler ve ekipmanların dezenfeksiyonunda ve hava dezenfeksiyonunda tek ürünle güvenli çözüm.

2017/99
Sağlık Bakanlığı Onaylı

LOREX DEZENFEKTANI hidrojen peroksit ve kolloidal gümüş kullanılarak üretilen yeni nesil konsantre dezenfektan sıvısıdır. İçeriği bakımından benzersiz ve en ileri teknoloji ile üretilmiş yüksek stabilite hidrojen peroksit içermektedir. Gümüş iyonu yerine, nano teknoloji kullanılarak elektriksel yük içermeyen, nano büyüklükte metal gümüş içeren, doğaya ve insana saygılı, kalıntı bırakmayan ve her şartta en iyi şekilde çalışan, uygulandığı her yerde uzun süre etkinlik sağlayan dezenfektandır. Muadil dezenfektanlar içerisinde en ekonomik olma özelliğine sahiptir.

DEZENFEKTAN OLARAK "HİDROJEN PEROKSİT":

Hidojen peroksit yapısı gereği dezenfekte işlemlerinde maximum verim sağlar. Etki güçlerine göre yüksek seviye, orta seviye ve düşük seviye olarak 31 e ayrılan dezenfektan gruplarından yüksek seviye grubuna dahil olan bir dezenfektandır. Bu gurup dezenfektanlar genellikle bakteri endosporları hariç mikroorganizmaların tümünü yarım saat içerisinde veya uygulanan doza bağlı olarak daha kısa sürede öldürebilmektedir.

DEZENFEKTAN OLARAK "GÜMÜŞ":

Gümüşün tedavi edici ve dezenfektan olarak kullanımı eski Arap, Mısır ve Yunan medeniyetlerine kadar gitmekle beraber, eski Çin ve Hindistan kültürlerinde de rastlanılmaktadır. Ancak antibiyotiklerin keşfi ile beraber gümüşün sağlık sistemleri içinde bu kadar yoğun kullanımında bir gerileme görülmüştür. LOREX DEZENFEKTANI da gümüş konsantrasyonu 0,01 mg/ 1 L) düzeyinde tutulmuş olup kullanımda seyreltmeyle birlikte çok daha düşük miktarlara inmektedir. Doğal olarak hem insan sağlığına hemde çevreye herhangi bir tehlikeli etkisi bulunmamaktadır. Gümüş iyonları mikroorganizmanın hücre duvarına tutunarak ilgili mikroorganizmanın hücre metobolizmasını değiştirerek enzimin -SH gurubuna bağlanıp mikroorganizmanın gelişimini durdurur.

DEZENFEKTAN OLARAK "KOLLOİDAL GüMüş VE HİDROJEN PEROKSİT":

Bu etkili kombinasyon, mikroorganizmaların DNA larını ve hücre duvarlarını değiştirmek ve solunum enzim sistemlerini baskılamak sureti ile mikroorganizmalar üzerine direkt öldürücü etki oluşturmaktadır. Gümüşün hidrojen peroksit içindeki varlığı ile artan bakterisidal güç, dezenfeksiyon işlemlerinde maksimum etkiyi göstermektedir.

ÖZELLİKLER
ETKİ ALANI

Sağlık Bakanlığı dezenfektanları 5 tip altında toplamış olup, LOREX DEZENFEKTAN aşağıdaki tipleri ihtiva eder. Tip 2(Umumi ve kişisel alanlarda yer yüzey ve ekipman dezenfektanı)

LOREX Dezenfektan Mikroorganizma Etki Tablosu

MİKROORGANİZMA TEMAS SÜRESİ UYGULAMA DOZU ETKİ AZALMA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC 6538(BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
PSEUDOMONAS AERUGİNOSA ATCC 15442 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
ESCHERİCHİA COLi ATCC 10536 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
ENTEROCOCCUS HİRAE ATCC 10541 (BAKTERİ) 5 DAKİKA 1 L/15mL %99,999
BACİLLUS SUBTİLİS ATCC 6633 (SPOR) 60 DAKİKA 1 L/15mL %99,9
LACTOCOCCUS LACTİS SUPSP.LACTİS BACTERİOPHAGE pooı DSM 4262(ViRUS) 15 DAKİKA 1 L/25mL %99,99
LACTOCOCCUS LACTİS SUPSP.LACTİS BACTERİOPHAGE P008 DSM 10567(VİRÜS) 15 DAKİKA 1 L/25mL %99,99
CANDİDA ALBİCANS ATCC 10231 (FUNGUS) 15 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
CANDİDA ALBİCANS ATCC 10231 (FUNGUS) 30 DAKİKA 1 L/ 15mL %99,99
ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS ATCC 16404(FUNGUS) 15 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
ASPERGİLLUS BRASİLİENSİS ATCC 16404(FUNGUS) 30 DAKİKA 1 L/15mL %99,99
POLİOVİRUS TYPE ı (VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
ADENOVİRÜS TYPE 5(VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
MURİNE NOROVİRÜS (VİRÜS) 1 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
BOVINE ENTEROVIRUS TYPE 1 30 DAKİKA 1 L/20 mL %99,99
M.AVIUM 60 DAKİKA 1 L/15 mL %99,99
PROTEUS VULGARİS ATCC 13315(BAKTERİ) 30 DAKİKA 1 L/15 mL %99,999
ENTEROCOCCUS FAECİUM ATCC 6057 30 SANİYE 1OOm*/8 L %99,99
LEGİONELLA PNEUMOPHİLA ATCC 33152 2 DAKİKA 1OOm*/8 L %99,99
SCENEDESMUS QUARDRİCAUDA(ALG) - - %100
PHORMİDİUM MİNNESOTENSE(ALG) - - %100
OOCYS PARVA (ALG) - - %100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere yapılan analizler sonucunda LOREX DEZENFEKTAN bakteri, virüs, alg, fungus ve sporlar üzerinde belirtilen süre ve miktarlarda etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Bakterisidal, virusidal, fungusidal, sporosidal ve amibisidal etkisi ile hastahanelerde, fabrikalarda, özel hijyen gerektiren steril kritik alanlar ile birlikte bütün yerlerde; malzeme, teçhizat, mobilya ve havalandırma sistemlerinde, duvar, yer ve yüzeylerde üst düzey etkisi ile birlikte kalıntı bırakmadan dezenfeksiyon sağlar. Yeryüzey, alet- ekipman ve hava dezenfeksiyonunda TEK ÜRÜN olarak kullanılır. Çalışma alanları, hijyenik ve patojen mikroorganizmalardan arındırılmış olmalıdır. Çeşitli yollarla taşnan mikroorganizmalar ortamda uzun süre canlılığını muhafaza ettiğinden hem hastaları hem de çalışanları risk altına almaktadır. Bu yüzden dezenfeksiyon edilicek alanların başında yer ve yüzeyler gelmektedir. LOREX DEZENFEKTAN zararlı mikroorganizmaları sizin için bertaraf edip günlük yaşam koşullarınızı hijyenik duruma getirip en güvenli dezenfeksiyonu sağlayacaktır.

LOREX DEZENFEKTAN;

Hasta odaları, ameliyathane, doğumhane, yeni doğan üniteleri, küvozlerı diş üniteleri, cerrahi malzemeler, endoskopi cihazları VB. Gibi tüm yüzeylerin dezenfeksiyonunda ve hava Dezenfeksiyonunda tek ürünle güvenli çözüm.

LOREX DEZENFEKTAN YER-YÜZEY ALET-EKİPMAN KULLANIMI

Lorex dezenfektanı yer ve yüzeylerde (kan-serum ve vücut sıvılarının bulaştığı yerlerde, ameliyathane gibi hassas bölgelerde, hasta odaları genel dezenfeksiyonunda, dolaplar ve riskli bölgelerde, fabrikaların yer ve yüzeylerinde, gasilhanelerde, ilaç üretim tesislerinde vb. Alanlarda) 25 ml/ 1000 ml düzeyi koruyacak şekilde hergün kullanılmalıdır. İl suya 25 ml lorex dezenfektan karıştırılarak uygulanacak yerin durumuna göre paspaslama, şişleme, püskürtme, silme yöntemleriyle uygulama yapılabilir.

Bulunduğunuz ortam gereği steril olması ve zararlı mikroorganizma barındırılmaması gereken yerlerin başında çalışma ortamlarımız bulunmaktadır. Bu ortamlara çeşitli yollarla taşınan mikroorganizmalar çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Bu yüzden dezenfeksiyon işlemine bu ortamlardaki yer-yüzeyı alet ve ekipmanlarla başlanmalıdır. Lorex dezenfektan sizin için bu ortamları en steril hale getirir.

LOREX Dezenfektan Hastanelerde Kullanımı

DEZENFEKSİYON YAPILACAK ALAN UYGULAMA YÖNTEMİ UYGULAMA SÜRESİ UYGULAMA MİKTARI
KAN, SERUM VE VÜCUT SIVILARININ BULAŞTIĞI YER VE YÜZEYLER Püskürtme ve paspaslama 15 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
CERRAHİ MALZEME DEZENFEKSİYONU Daldırma 10-15 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
LABORATUVAR EKİPMANLARININ DEZENFEKSİYONUNDA Daldırma 10-15 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
AMELİYATHANE GİBİ HASSAS BÖLGELERİN DEZENFEKSİYONU Ulv(sisleme) cihaz ile(damlacık 10-20 mikron) 30 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
YER DOLAP VE TÜM RİSKLİ YÜZEYLERİN DEZENFEKSİYONUNDA Silme- paspaslama 15 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
HASTA ODALARI GENEL DEZENFEKSİYONUNDA Ulv(sisleme) cihaz ile(damlacık 10-20 mikron) 30 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
ENDOSKOP, BRONKOSKOP VB. ALETLERİN DEZENFEKSİYONUNDA Daldırma 10-15 dakika 25 ml Lorex Dezenfektan /1000 ml Su
GENEL OLARAK KULLANIMLARDA;

Ürün saf haldeyken ele ve cilde direk temastan kaçının. Göze temas etmesi halinde bol su ile yıkayın. Belirtilen dozlarda kullanımlarda korrozif etki yapmaz...