Kat Malikleri kurulu oy çokluğu ile apartman yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

Kat Malikleri kurulu oy çokluğu ile apartman yönetim planında değişiklik yapabilir mi?

Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?

Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa,apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın,sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesh edebilirsiniz.

Gecikme faiziyle birlikte 210 lira olan aidat borcu olan biri, ana parayı yatırıp gecikme faizini yatırmazsa?

Yatırılan rakam öncelikle anapara borcunu kapatır. Banka gibi işlem göremezsiniz. İlk tahakkuk ana paradır. Gecikme tazminatı tahakkuku sonra yapılmıştır.

Eski Yönetici karar defterini vermiyor ne yapmalıyız.?

Kat malikleri kurulu sayısal olarak gerekli çoğunluğu elde etti ise düz beyaz bir kağıda alacakları karar katılanların imzalaması halinde hukuken geçerli olur.

Toplantıda yeterli çoğunluk nedir?

Hem arsa payı hem de bağımsız bölüm sayısının % 51i temsil edilmelidir. ancak ikinci toplantıda bu çoğunluk bazı kararlar dışında aranmaz.

Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafina iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördügümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz.

Kat Malikleri Apartman Yönetimi Konusunda Anlaşamazlarsa Sorun Nasıl Çözülür?

Kat malikleri yönetici atanması konusunda anlaşamazsa bu durumda gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine başvurarak yönetici atanması sağlanabilir. Mahkeme, diğer kat maliklerini dinledikten sonra yönetici atar. Mahkemece atanan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Apartman Yöneticisi Defter Tutma ve Belge Saklama Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi

Defter tutma ve belge saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyen yöneticiye gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesince 250 TL 'dan 2.000 TL 'sına kadar idari para cezası verilir.

Genel kurulda eski yönetim 23 kişi tarafından ibra edildi, 9 kişi ibra etmedi. Bu durumda eski yönetime itiraz etme hakkı varmı varsa itiraz süresi ne kadardır?

Yönetici ve denetçi toplantıya katılan kat maliklerinin oyçokluğu ile ibra edilmiş ise artık o yönetimden dava yolu ile hesap istenemez. Ancak ibra etmeyen kat malikleri, kat malikleri kurulu kararının iptali için dava açabilirler.

Apartman Yöneticisine Ücret Ödenir mi?

Apartman yöneticisi ile yapılacak sözleşmede ya da yönetim planında yöneticiye ücret ödenmesi kararlaştırılabilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

Apartman Yöneticisi Nasıl Denetlenir?

Kat malikleri kurulu yöneticiyi her zaman ve devamlı olarak denetleyebilirler. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, bir'den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.